Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013Województwo Warmińsko-MazurskieRegionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Zapytanie ofertowe

Olecko, dnia 08.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe 1/PV/2016

Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na zaprojektowanie, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,25 kW oraz pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności.

I. INOFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres Zamawiającego:

MARGOS Marek Essel
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
NIP: 8471002250

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie, dostawa i montaż:

 • elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,25 kW oraz
 • pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW

Miejsce realizacji inwestycji:
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 275 kWp - 70 szt.
Okablowanie solarne - 1 zestaw
Falownik 3-fazowy - 4 szt.
Zabezpieczenie DC/AC - 1 zestaw
Konstrukcja aluminiowa - 1 zestaw

pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW
zbiornik do CWU 300l – 1 szt.

III. KOD CPV

45261215-4
45311000-0
45331000-6
71320000-7

IV. NAZWA KODU CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace mają być wykonane do 31.12.2018 r.

VI. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Akceptują treść zapytania i załączników bez zastrzeżeń.
 2. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
  • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, lub uprawnienia równoważne.

VII. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Oferent wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę 1 instalacji OZE o mocy minimum 15 kW (ZAŁĄCZNIK NR 3).

VIII. SYTUACA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Brak szczególnych wymagań.

IX. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego:

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego.

Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego.

Dokument rejestrowy o ile nie jest dostępny w ogólnopolskiej bazie danych.

Inne dokumenty potwierdzające kwalifikowalność oraz oświadczenia złożone przez oferenta w postępowaniu.

XI. KLAUZULA SPOŁECZNOŚCIOWA

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej 1 osobę o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, tj. osobę należącą do jednej z następujących grup:

 1. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XII. DODATKOWE WARUNKI

Udokumentowanie w przeciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy realizacji klauzuli społecznościowej w ramach zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. zostanie złożona po terminie składania ofert.
 3. nie będzie kompletna.
 4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XVI. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto oferty 70%
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) 15%
Gwarancja na prace montażowe 15%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

1) Cena netto oferty
Wartość oferty
najtańszej (w pln)
Cena = ---------------------------- x 100 x znaczenie 70% (max. 70 pkt.)
Wartość oferty badanej (w pln)

2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 15 pkt.)

 • do 24 godz. – 15 pkt.
 • od 24 do 48 godz. – 5 pkt.
 • powyżej 48 godz. – 0 pkt.

3) Gwarancja na prace montażowe (max. 15 pkt.)

 • 5 lat – 15 pkt.
 • poniżej 5 lat - 0 pkt

XVII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

do dnia 24.08.2016r., godz. 16:00.

XVIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

MARGOS Marek Essel
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko

XIX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Szymon Mironowicz

Zalecane jest aby zapytania kierować za pomocą e-mail na adres zapytanie@mir-consulting.pl . Odpowiedź na zapytanie zadane w dniu roboczym (poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00) zostanie udzielone nie później niż w kolejnym dniu roboczym i opublikowane na portalu. W temacie wiadomości, lub treści e-mail nalży powołać się na numer postępowania tj. 1/PV/2016.

XX. NR TELEFONU I ADRES E-MAIL OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

E-mail: zapytanie@mir-consulting.pl, tel. 796161303

...................................................

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2016 FORMULARZ OFERTY

........................................
Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/PV/2016 składamy ofertę na zaprojektowanie, dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,25 kW oraz pompę ciepła do CWU o mocy 2,2 kW.:

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:
.................................................................

3. Wartość oferty „Montaż systemu ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem, oprzyrządowaniem oraz stelażem”.
Cena netto:........................... Podatek VAT:......................................
Cena brutto:........................... (słownie:.................................................................)

4. Czas usunięcia awarii: .....................................................

Gwarancja na prace montażowe: ..................................................

Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni.

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
 3. Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 4. Oświadczam że realizując zamówienie będę stosował klauzulę społeczną o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co potwierdzę w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prac.
 5. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. Zm..). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

.......................................................... dnia ..............................
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

* niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PV/2016
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)
.....................................................................
oświadczam, że
.......................................................................................
(nazwa oferenta)
nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.......................................................... dnia ..............................
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa, data

 

Tu można pobrać oryginał dokumentu
Informacja o wyborze wykonawcy

Olecko, 25.08.2016 r.

MARGOS Marek Essel
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
NIP: 8471002250

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Niniejszym informuję, że w ramach postępowania ofertowego nr 1/PV/2016 na zaprojektowanie, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,25 kW oraz pompy ciepła do CWU o mocy 2,2 kW najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana na Wykonawcę firma:

EWO Sp. z o.o.. ul. Leśna 6 lok. 5 06-500 Mława. NIP: 676-241-20-75

Marek Essel

 

Tu można pobrać oryginał dokumentu