Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013Województwo Warmińsko-MazurskieRegionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Masz dziś imieniny?
Zatankuj dziś z rabatem!

Masz imininy?

Regulamin Programu
MASZ DZISIAJ IMIENINY?

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu MASZ DZISIAJ IMIENINY, jest MARGOS Marek Essel, Olecko, Żeromskiego 8, wpisany do Wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 1341/93, (zwana dalej "MARGOS").
 2. Program prowadzony jest od dnia 1 lipca 2012 r.
 3. Program MASZ DZISIAJ IMIENINY ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu paliwa na Stacji Paliw SHELL w Olecku, prowadzonej przez MARGOS Marek Essel. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie MASZ DZISIAJ IMIENINY, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

II. Warunki otrzymania rabatu w Programie MASZ DZISIAJ IMIENINY

 1. Uczestnikami Programu MASZ DZISIAJ IMIENINY mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
 2. Warunkiem otrzymania rabatu w Programie MASZ DZISIAJ IMIENINY jest:
  1. dokonywanie na Stacji Paliw SHELL zakupu paliwa – max ilość 50 litrów,
  2. kierowca, lub inny pasażer pojazdu, powinien w dniu dokonywania zakupu obchodzić imieniny,
  3. kierowca lub inny pasażer powinien wylegitymować się kasjerowi, który sprawdza zgodność imienia z kalendarzem imion na stronie http://www.imienin.pl/
 3. Rabat udzielany wyłącznie klientom, uiszczającym płatność za dokonany zakup w formie gotówkowej.
 4. Wysokości rabatów:
  1. LPG – POWERGAS 10gr/litr
  2. ON – FUELSAVE DIESEL 10gr/litr
  3. PB – FUELSAVE 95 10gr/litr
  4. V-POWER DIESEL 20gr/litr
  5. V-POWER 95 20gr/litr
 5. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 6. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

III. Postanowienia końcowe

 1. MARGOS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie w czasie trwania Programu MASZ DZISIAJ IMIENINY. Wszelkie zmiany w niniejszym będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Stacji Paliw
 2. MARGOS zastrzega sobie prawo zakończenia Programu MASZ DZISIAJ IMIENINY. w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Stacji Paliw.
 3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 5. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Stacji Paliw SHELL – MARGOS, OLECKO – Wojska Polskiego 12 lub na stronie www.margos.com.pl